Zásady ochrany osobných údajov


I. Základné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je
spoločnosť: Jazyková škola DETVAI, s.r.o. IČO: 46818979 so sídlom: Drobného 8,
84101 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
Adresa: Jazyková škola DETVAI, s.r.o. , Drobného 8, 84101 Bratislava
email: info@detvai.sk
telefón: 0907252018
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý
identifikátor, napríklad meno, identifikač číslo, lokalizačné údaje, sieťový
identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej,
fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej
identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje,
ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej prihlášky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre
plnenie zmluvy.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie
obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie
obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo
k objednávke tovaru alebo služby.
• plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti o
uzatvorenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona
2. Účelom spracovania osobných údajov je:
• vybavenie Vašej prihlášky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom; pri prihláške sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre
úspešné vybavenie prihlášky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou
požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné
zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

• evidencia pre štatistické účely poskytovateľa, plnenie archívnych povinností.
• plnenie zákonných povinností týkajúcich sa vedenia persnonalistiky a miezd.
• plnenie účtovných a daňových povinností
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza automatickému individuálnemu rozhodovaniu
v zmysle § 28 Zákona.


IV. Doba uchovávania osobných údajov


1.Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov
od ukončení zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,
najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje
vymaže/skartuje.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1.Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• Podieľajúce sa na dodávaní služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• služby spojené so spracovaním účtovníctva,
• vlastné podporné marketingové služby.
2.Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo
EU) alebo medzinárodnej organizácii.
VI. Vaše práva
1.Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa
§ 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2.Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov


1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v listinnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené
osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia


1. Odoslaním prihlášky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu
prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s
podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok
ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám
zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste
prevádzkovateľovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.