Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu detvai.sk je:


Jazyková škola DETVAI, s.r.o.
Drobného 8
841 01 Bratislava
IČO: 46 818 979
DIČ: 2023599996
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register č.: 83800/B odd.: sro

Bankové spojenie:


ČSOB
č.ú. 4016594980/7500
IBAN: SK6975000000004016594980
BIC(SWIFT): CEKOSKBX


Kontaktné údaje internetového obchodu:


Informácie k objednávkam, reklamáciám a produktom:
PhDr. Adriana Gyetvaiová
Kontakt: +421 0907252018 (zastihnete nás Po-Pia: 9:00 – 17:00)
E-mail: info@detvai.sk
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické
osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka


1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného
systému na www.detvai.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop),
poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.
108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na
diaľku.
2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturač
adresu, telefónne číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH,
názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka
prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu
medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby
zabezpečujúcej prepravu tovaru).
3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a
vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24
hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku,
spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob
úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

 

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania
predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.
Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie
stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma
sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie
vybavovania objednávky.
5. Pri kladnom vybavení objednávky sa tovar zabalí do zodpovedajúceho balíka a odošle na
uvedenú dodaciu adresu kupujúceho. Doklad o zaplatení tovaru (v tomto prípade faktúra)
príde kupujúcemu v elektronickej podobe a zároveň v tlačenej forme ktorá bude priložená k
doručenému tovaru. Elektronická faktúra bude odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú pri
objednávaní tovaru. Je preto veľmi dôležité správne uviesť E-mailovú adresu v objednávke a
taktiež dávať pozor na to, či schránku mailov nemáte plnú. V tom prípade je možné, že vám
faktúra na mail neprišla a ihneď sa musíte obrátiť na predajcu, poprípade uvoľniť schránku.
Daňový doklad v elektronickej forme je, podľa Zákona o účtovníctve c. 431/2002 Z.z. zo dňa
18. júna 2002, §32 „Preukazateľnosť účtovného záznamu“, právoplatným daňovým
dokladom.
Faktúra je podľa § 33 „Prenos účtovného záznamu“ zabezpečená v PDF súbore proti
úpravám, možné je však tento dokument vytlačit vo vysokej kvalite.


I. Dodacie lehoty


1. Dodacie lehoty sú pre druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude
vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 14 dní od dátumu overenia
objednávky.


II. Cena, platobné podmienky a prepravné


Pošta balík na adresu (Slovenská republika): 3,50,- €
Pošta balík na poštu (Slovenská republika): 3,50,- €
Pošta balík na adresu (Česká republika): 9,- €
Pošta balík na poštu (Česká republika): 9,- €
Osobný odber v Jazykovej škole DETVAI, s.r.o., Drobného 27, 84101 Bratislava, 1
poschodie: zadarmo

Spôsob platby:


1. platba dobierkou
2. na faktúru
3. platba kartou (Online platba platobnou kartou (VISA, MasterCard, Maestro, ..)
cez platobnú bránu stripe.
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu
podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny
cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude
vždy oznámená pri overovaní objednávky.
2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou (v hotovosti pre prevzatí tovaru od kuriéra),
prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo platbou platobnou kartou – cez platobnú
bránu.

 

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.
4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom
spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a. osobným odberom v Jazykovej škole DETVAI, s.r.o., Drobného 27, 84101 Bratislava, 1
poschodie (poštovné neúčtujeme),
b. cez Slovenskú poštu ako balík na adresu (dodanie na adresu: SR: 4 €, ČR: 9 €) ,
c. cez Slovenskú poštu ako balík na adresu s dobierkou (dodanie na adresu: SR: 4 €, ČR: 9 €)
d. cez Slovenskú poštu ako balík na poštu (poštovné: SR: 4 €, ČR: 9 €)
e. cez Slovenskú poštu ako balík na poštu (poštovné: SR: 4 €, ČR: 9 €)

III. Preberanie tovaru


1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na
objednávke.
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a
kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je
povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou
spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo
a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších
peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby
prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má
spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné
náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľ
ako produkt predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty
a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na
spotrebiteľa.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia
spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.


IV. Odstúpenie od zmluvy


1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1.
kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u
spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní
odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou,
musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a
musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na
náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom
musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o
nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že
písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a
do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo
preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred
dohodnutým spôsobom späť.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b. zmenila sa cena dodávateľa produktu
c. vystavená cena produktu bola chybná


V. Záruka a servis


1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre
plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená
dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri
uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje –
zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom
balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu
predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom
liste.
2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením
výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté
chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť
predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe
týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k
osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší
produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude
spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil
kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje
spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s
týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za
ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku
nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za
účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi
predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej
republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to
celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti
príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane
spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších
zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z
neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo
Občianskeho zákonníka.
8. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku –
telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie,
najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe
zmluvné strany.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.2.2022.