Naše overené
metódy výučby

Využite učebných pomôcok:
„Do you speak English?“ a „Sprechen Sie Deutsch?“
na výučbe:

Kvalitná výučba zahŕňa:

  • bežný hovorový jazyk a každodennú konverzáciu
  • preberanie gramatiky a lexiky podľa uznávaných učebníc a ich uplatnenie v praxi
  • vysvetľovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách
  • pravidelný monitoring jazykového progresu
  • poradenstvo ako úspešne napredovať v učení sa cudzieho jazyka
  • čítanie a porozumenie nemeckých textov
  • schopnosť počúvať a písať
  • príprava na štátnu jazykovú skúšku (OSD)

Podrobné vysvetlenie jazykových stupňov

A1

Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

A2

Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou (napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci). Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazykových prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

B1

Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach (škola, práca, voľný čas atď.). Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

B2

Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

C1

Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

C2

Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi plynulo a presne, a to vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.

Účastníci kurzov sú zaraďovaní na základe odborných testov do stupňov:

Základný (A1, A2)

elementárne ovládanie jazyka

Stredný stupeň (B1, B2)

samostatné ovládanie jazyka

Vyšší stupeň (C1,C2)

kompetentné ovládanie jazyka