Detvai skola-4261
Detvai skola-4261

press to zoom
Detvai skola-4142-Edit
Detvai skola-4142-Edit

press to zoom
Detvai skola-4186-Edit
Detvai skola-4186-Edit

press to zoom
Detvai skola-4261
Detvai skola-4261

press to zoom
1/3
O nás

​Naša škola sa výlučne zameriava na výučbu nemeckého jazyka a zabezpečuje kvalitnú výučbu  vo firmách a organizáciách.

 

Okrem skupinových a individuálnych firemných kurzov ponúkame aj individuálne jazykové kurzy pre verejnosť.

 

Keďže naši klienti pochádzajú z rôznych odvetví   (právo, medicína, automobilový priemysel, logistika, IT, médiá, ekonomika, študenti VŠ, i  budúci maturanti), prispôsobujeme tomu aj našu výučbu nemeckého jazyka, t.j. jazykový kurz je „šitý na mieru“ podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

 

Okrem klasickej výučby pripravujeme tiež na maturitu, pracovné pohovory a certifikáty (OSD).

Metódy výučby

 

Kvalitná výučba zahŕňa:

 

  • bežný hovorový jazyk a každodennú konverzáciu

  • preberanie gramatiky a lexiky podľa uznávaných učebníc a ich uplatnenie v praxi

  • vysvetľovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách

  • pravidelný monitoring jazykového progresu

  • poradenstvo ako úspešne napredovať v učení sa cudzieho jazyka  

  • príprava na maturitu, pracovné pohovory v nemecky hovoriacich krajinách

  • príprava na štátnu jazykovú skúšku (OSD)

Kontakt

PhDr. Adriana Gyetvaiová (konateľ)

+421 907 252 018

 

Jazyková škola DETVAI,s.r.o.
Drobného 8 (sídlo firmy)

Drobného 27 (kancelária firmy)

84101 Bratislava

​​

E-mail:

info@detvai.sk

Podrobné vysvetlenie jazykových stupňov:

A1 - Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

 

A2 - Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou (napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci). Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazykových

prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

 

B1 - Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach (škola, práca, voľný čas atď.). Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

 

B2 - Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

 

C1 - Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

 

C2 - Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi plynulo a presne, a to vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.

Účastníci kurzov sú zaraďovaní na základe odborných testov do stupňov: 

 


 1.Základný (A1, A2​)

elementárne ovládanie jazyka

 

2.Stredný stupeň (B1, B2)

samostatné ovládanie jazyka

3.Vyšší stupeň (C1,C2)

​kompetentné ovládanie jazyka